קרן הלוואות

מצות עשה מן התורה ללות לעניי אחינו, שנאמר (שמות כ"ב כ"ד): "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך וגו' " ומצוה זו גדולה יותר ממצות הצדקה, שאין העני בוש בדבר כל כך. גם שבזה תומך ידו ומחזיק אותו, שלא יתמוטט לגמרי, ומקים בזה מה שאמר הכתוב (ויקרא כ"ה ל"ה): "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו וגו' ", דהינו שיחזיק בו, עד שלא יפל ויצטרך לבריות. ומצוה גם כן ללוות לעשיר לפי שעה, בשעה שאין המעות מצוי לו, דגמילות חסד נוהג בין לעניים ובין לעשירים, אלא דהעני קודם לו בזה.  [חפץ חיים אהבת חסד]

העמותה מפעילה קרן הלוואות בסכומים נמוכים למשפחות נצרכות

לתרומות ל"שערי דעה"