חברת משניות

לימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר הינו ראשון במעלה.

העונג הרוחני והתיקון המגיע לנשמת הנפטר אינו נתפס בשכל  אנוש

הוא מעלה את הנשמה לגבהים נשגבים ומסנגר על הנשמה ביום דין

כה גדולה זכות אמירת ולימוד שמניות שבן יכול להכניס את נשמת אביו לגן עדן על ידי שלומד משניות לעילוי נשמתו

ולא רק בן או קרוב משפחה אלא כל יהודי מישראל יכול להציל נשמת נפטר מאימתא דדינא ולהכניסה להיכלות מפוארים בגן עדן על ידי לימוד משניות.

הסיוע של חברת המשניות לנשמת הלומד גם לאחר פטירתו. בכתבי הקודש והקבלה בולט המקום המוקדש לתיקון הנשמה לאחר פטירת החבר, כגון לימוד משניות לעילוי נשמתו בחודש שלאחר פטירתו ובמהלך השנה וביום השנה.

"אשר היה עוסק בתורה ובמשנה יותר מאחיו, ולאחר פטירתו של אדם כשדנין אותו לגיהנם קורא לכל שבט ושבט שיצילהו משם ואין קול ואין עונה, וכשקורא לאשר משיב לו אשר: קראת מימיך משנה? אם אומר לו הן מיד מוציא אותו מגיהנם בזכות המשנה. וזהו שאמר הכתוב מאשר שמנה, רצונו לומר שמנה אותיות משנה, בשביל שקרא המשנה הוא יתן מעדני מלך, רצה לומר עדן של מעלה".